ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಮಹಾ ಪರಬ್ 04-02-2015

1) ಕೊ೦ಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ 01-02-2015  ಮೀಸ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.30   ವರಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:                 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ – ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡೊ ಪಯ್ಲೆ೦ ವಾಚಪ್:         ಶೀ. ನವೀನ್ ಡಿ’ಸೋಜ – ಕೊಸೆಸಾ೦ವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ ದುಸ್ರೆ೦ ವಾಚಪ್:         ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀಮಾ ಕೊರೆಯ – ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವಾಡೊ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ೦ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ೦: – ಸಾ೦. ತೆರೆಜ್ ವಾಡೊ ಆನಿ೦ ಸಾ೦.
Read more

Parish Priest Speaks…

  My dear Parishioners and friends, Greetings of the blessed season! I am extremely delighted to express my heartfelt joy on this day. In today’s world, media is a powerful tool of communication and in few moments, we can reach out to one another, making our world a global village. It bring us immense joy
Read more