ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಮಹಾ ಪರಬ್ 04-02-2015

1) ಕೊ೦ಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ 01-02-2015  ಮೀಸ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.30   ವರಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:                 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ – ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡೊ ಪಯ್ಲೆ೦ ವಾಚಪ್:         ಶೀ. ನವೀನ್ ಡಿ’ಸೋಜ – ಕೊಸೆಸಾ೦ವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ವಾಡೊ ದುಸ್ರೆ೦ ವಾಚಪ್:         ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀಮಾ ಕೊರೆಯ – ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವಾಡೊ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ೦ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ೦: – ಸಾ೦. ತೆರೆಜ್ ವಾಡೊ ಆನಿ೦ ಸಾ೦.
Read more

Banana Tree Worm

Banana Trees are affected by this worm was captured by Alpi Pidmale. This affected many banana trees in many places which destroys banana leaves and tree will not bear good fruit. Also we are not able to get the banana leaves for serving food. Number of viewers: 766
Read more

NFC CUP – 2015

Dear All, Greetings of the Season! This is to inform you that, a cricket tournament would be conducted on 06th Feb 2015 at Hyatt Ground, Deira Dubai. We are expecting many teams to participate in this event as there are interesting rewards to be distributed to the winners. Entry Fee for this tournament would be
Read more
  • 1
  • 2