Remembering Joyan Saldanha

ಅಜಿಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ಭಾವಾ ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್, ಪೂಣ್ ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜ಼ೊಂಕ್ ನಾಂ ಗೆಲೊಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್. ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾವೀಸವ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂ ಆಕ್ರೇಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಏಕ್ಸುರೊಚ್ ತುಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಯ್.. ಬರ್ರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ
Read more