ಪಾಟ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಖರ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿ, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಆಮಿಂ ತಿಂ

ಖಬರ್ ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ,ಮನಾ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಾಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ ಕೊಣಾಚಾನ್ಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ ಆಮಿಂ ನಿಡ್ಡೋಡಿಗಾರಾಂ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆದೇವ್ಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಆದೇವ್ಸ್
Read more

ಫಾ. ಜೋಸೆಪ್ ಲೋಬೋ : ಏಕ್ ಖರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್

ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕಿರ್ಣಾಂ ಅಂಧ್ಕಾರಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಭವ್ತಿಂ ಧರ್ತಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿ, ಗಾಂವಾರ್ ಗಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊವ್ನ್, ಕೂಡ್‌ಚ್ ಸಗ್ಳಿ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲಿ. ಮತಿಂತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ, ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ ದೊಳ್ಯಾ ದುಖಾಂ. ಹಾಯ್ ದೆವಾ…! ತುಜಿ ಖುಶಿ ತುವೆಂ ಪಾಳ್ಳಿಯ್, ಚುರ್ಚುರೆ ಆಮ್ಕಾಂ !!!   ಚಿಂತುಕ್ ನಾಂ ತೆಂ ಘಡವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತಸ್ವಿರೆ
Read more

ದೆವೊತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಕ್

ದೆವೊತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಕ್ ಕಾಲ್, ಮಂಗ್ಳಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಂದ್ರಾವೆ ವರಸ್ ಆಕ್ಟೋಬಾರಾಚಿ ಸ ತಾರಿಕ್. ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್ಲೊಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಲಿ ಮೆಸೆಜ್
Read more
  • 1
  • 2