ನಿಮಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್

ನಿಮಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಧವಿ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಕುಡ್ಕೊ ಮಾರ್ಥಿರ್ ಮರೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ರಾಕ್ಸಾ ಜೀವಾಚೊ ಗಟ್ಟ್ ದಡಂಗ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿಂ ದಾಟ್ ಮಿಶಿಯೊ, ಜಶೆಂ ಸಿಂಹಾಚಿ ಲೋಂವ್. ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ಪಾಂಯ್  ಗಾಲ್ನ್ ಸೋಫಾ ವಯ್ರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮಾ! ಡೆನಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನಾ. ವ್ಹಯ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ತೊ.
Read more

Palm Sunday

Palm Sunday is the final Sunday of Lent, the beginning of Holy Week, and commemorates the triumphant arrival of Christ in Jerusalem, days before he was crucified. Palm Sunday is known as such because the faithful will often receive palm fronds which they use to participate in the reenactment of Christ’s
Read more
  • 1
  • 2