ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಚೊ ವಾಡೊ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಾಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಚಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲೆಕ್ಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಚಾ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನವೆಂ ಸೆವುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಾಡ್ಕುಳೊ,ನ್ರತ್ಯ್,ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಮನೊರಂಜನ್
Read more