ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಚೊ ವಾಡೊ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಾಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಚಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲೆಕ್ಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಚಾ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನವೆಂ ಸೆವುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಾಡ್ಕುಳೊ,ನ್ರತ್ಯ್,ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಗ್ನ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಆರ್ಪಿಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಫಾ. ಗ್ರೆಗರಿ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂನಿ ವಾಚ್ಪಾ ವಯ್ರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರೋಜರ್ ಕೋನಿ ಡಿಸೋಜಾ, ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಹಾಂನಿ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶೋ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ ಹಾನಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರೋಜರ್ ಕೋನಿ ಹಾನಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾನಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

« 1 of 6 »

News courtesy: Jeevan Crasta, Kudripadav.

Photo Courtesy: Stany D souza (S J Photography).

 

Number of viewers: 673

Author: Niddodi Church